WHOA-Roadmap Stap 8: De gevolgen van de homologatie van het akkoord

Met de WHOA kunnen de schulden van een onderneming die anders vermoedelijk failliet zal gaan, via een reorganisatieakkoord met de schuldeisers worden gesaneerd. In de vorige stappen hebben de schuldeisers en aandeelhouders met het akkoord ingestemd en is aan de rechtbank verzocht om het akkoord te homologeren (en eventueel toestemming verzocht om een overeenkomst op te zeggen). Als er geen afwijzingsgronden zijn, kan het akkoord door de rechtbank worden gehomologeerd. In deze bijdrage wordt ingegaan op de gevolgen van die homologatie.

Dit artikel is het laatste deel de serie “De route naar een WHOA-akkoord in de praktijk”, waarin middels een roadmap-voor-ondernemers in stappen wordt beschreven hoe een WHOA-akkoord tot stand kan worden gebracht. Wij gaan hierbij uit van de ‘eenvoudige’ variant, waarin u als ondernemer zelf (en niet via een herstructureringsdeskundige) het akkoord aanbiedt.

Verbindend voor schuldenaar en alle stemgerechtigden (art. 385 Fw)
Een gehomologeerd akkoord is verbindend voor de schuldenaar en alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Die verbindendheid geldt ook indien zij tegen hebben gestemd of niet hebben gestemd; voorwaarde is wel dat zij conform de wettelijke regels tot de stemming zijn toegelaten.

Executoriale titel en betwisting van vorderingen (art. 386 Fw)
Een gehomologeerd akkoord is ook verbindend voor de onderneming. Het homologatievonnis levert ten behoeve van de stemgerechtigde schuldeisers met niet door de schuldenaar betwiste vorderingen een voor tenuitvoerlegging vatbare titel op tegen de onderneming, voor zover de schuldeisers op basis van het akkoord een vordering krijgen tot betaling van een geldsom.

Als de vordering van een schuldeiser door de onderneming is betwist, moet eerst komen vast te staan of die schuldeiser een vordering heeft en van welke omvang. Indien – al dan niet na een gerechtelijke procedure – vast komt te staan dat er inderdaad een vordering is, geldt ook daarvoor het homologatievonnis. Indien een vordering gedeeltelijk wordt betwist, geldt het homologatievonnis ten aanzien van het niet-betwiste gedeelte.

Uitvoering en nakoming (art. 387 Fw)
Het akkoord is in wezen een overeenkomst tussen de onderneming en haar schuldeisers / aandeelhouders. Die overeenkomst moet uiteraard worden uitgevoerd en nagekomen. Als de onderneming daarin tekort schiet, is er direct (zonder ingebrekestelling) van rechtswege sprake van verzuim en moet de schade die daarvan het gevolg is te worden vergoed.

Een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, kan de wederpartij bij die overeenkomst het recht geven de overeenkomst te ontbinden. Bij een akkoord is dat ook zo. De mogelijkheid om het akkoord te ontbinden, kan in het akkoord echter worden uitgesloten. Het ligt in de rede dat te doen, omdat toewijzing van een vordering van één schuldeiser tot ontbinding van het akkoord leidt tot algehele ontbinding van het akkoord (en dus werking heeft t.a.v. alle stemgerechtigde schuldeisers / aandeelhouders). Een WHOA-akkoord kan, net als een faillissementsakkoord en een surseanceakkoord, niet worden vernietigd.

Geen rechtsmiddelen (art. 369 lid 10 Fw)
Tegen de beslissingen van de rechtbank in het kader van de afdeling in de Faillissementswet over de WHOA staat geen rechtsmiddel open, tenzij anders is bepaald. Tegen het homologatievonnis kan dus geen hoger beroep worden ingesteld.

Ten slotte
Indien u vragen heeft over de WHOA, kunt u die stellen via kreikamp@btu-advocaten.nl. U kunt hier de tekst van de WHOA vinden.

Herman Kreikamp, 11 juni 2021