Algemene voorwaarden

BLAUW TEKSTRA UDING N.V.

I
Blauw Tekstra Uding N.V. (”BTU”) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam. BTU stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen en zij laat zich daarin bijstaan door personen die door haar worden ingeschakeld.

II
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten, verricht of te verrichten door of namens BTU en op alle rechtsverhoudingen van BTU met derden.

III
Alle opdrachten van de opdrachtgever, waaronder begrepen de gelijktijdige opdrachten van twee of meer opdrachtgevers, (“Cliënt[en]”) beschouwt BTU, en worden uitsluitend als zodanig aanvaard, als aan haar verstrekt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

IV
BTU is bij de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht, bevoegd om hulppersonen (waaronder doch niet beperkt tot accountants, buitenlandse advocaten, deurwaarders en notarissen) in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de Cliënt te aanvaarden. BTU is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen.

V
BTU is verzekerd overeenkomstig de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BTU wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van BTU komt.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van BTU voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen de gevolgschade, tegenover de Cliënt beperkt tot het door haar in verband met de opdracht aan de Cliënt in rekening gebrachte honorarium, doch in elk geval tot een maximum bedrag van vijfendertig duizend euro (€ 35.000,--).

VI
De Cliënt is aan BTU een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de dan geldende uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door BTU worden vastgesteld.

Naast het honorarium is de Cliënt aan BTU verschuldigd de verschotten die BTU ten behoeve van de Cliënt betaalt en de vergoeding voor vaste kantoorkosten (telefoon, fax, kopieën en porti), die in een percentage van het honorarium worden uitgedrukt.

Alle in rekening te brengen bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief, indien en voorzover omzetbelasting dient te worden geheven.

VII
De declaraties van BTU moeten binnen veertien (14) dagen na de declaratiedatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft BTU het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de declaratiedatum.

Indien de declaratie ondanks aanmaning niet wordt voldaan, is BTU gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht op te schorten danwel te beëindigen, nadat de Cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. BTU is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting danwel beëindiging van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de opdracht als gevolg van het niet (tijdig) voldoen van de declaratie.

VIII
De rechtsverhouding tussen BTU en de Cliënt of enige andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.

IX
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met: i) de door of namens BTU verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of: ii) de rechtsverhouding met de Cliënt of enige andere derde, zijn onderworpen aan exclusieve rechtsmacht van, en worden in eerste aanleg uitsluitend beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

X
De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de (voormalige) bestuurders en aandeelhouders van BTU en alle personen die voor BTU werkzaam zijn of waren in welke hoedanigheid dan ook.

Van deze tekst is tevens een Engelse vertaling beschikbaar. Bij een discrepantie tussen deze Nederlandse tekst en de Engelse vertaling, is de Nederlandse tekst beslissend.

Amsterdam, 18 april 2007

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 18 april 2007 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 75 / 2007.