Werkgevers bewaar uw administratie én agendeer: aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoedingen kunt u in 2020 terugvragen!

Er werd al lange tijd over gesproken, maar op 5 en 10 juli jl. was het dan zover. De Tweede en Eerste Kamer stemden in met het wetsvoorstel dat voorziet in compensatie van de wettelijke ontslagvergoeding die is betaald aan werknemers die na 2 jaar ziekte zijn ontslagen. Een welkome lastenverlichting voor individuele werkgevers die na 104 weken loon doorbetalen ook nog een ontslagvergoeding moe(s)ten voldoen, al staat tegenover de van overheidswege te verstrekken compensatie wel een uniforme verhoging van de WW-premie voor alle werkgevers in Nederland.

In het nieuwe wetsartikel 7:673e BW dat per 1 april 2020 wordt ingevoerd, is te lezen dat het UWV op verzoek van een werkgever een vergoeding (compensatie) verstrekt ter hoogte van de (transitie)vergoeding die deze werkgever heeft voldaan bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst omdat de werknemer – na 2 jaar ziekte – niet meer in staat was om zijn werk te doen.

Let op: de compensatie bedraagt slechts het bedrag ter hoogte van de transitievergoeding zoals die berekend zou zijn op de dag direct nadat de werknemer 2 jaar ziek was (inclusief de eventueel daarop in mindering gebrachte inzetbaarheids- of transitiekosten). Als aan de werknemer een hogere ontslagvergoeding is betaald dan alleen de transitievergoeding, of wanneer de arbeidsovereenkomst niet meteen na 2 jaar ziekte is beëindigd en de transitievergoeding dus verder is opgelopen, geldt dat dit surplus aan beëindigingsvergoeding niet voor compensatie in aanmerking komt.   

De compensatie voor de transitievergoeding kan niet alleen worden verstrekt nadat een formele ontslagprocedure is doorlopen of wanneer een tijdelijk contract niet is verlengd, maar óók als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Het is de bedoeling dat de compensatieregeling per 1 april 2020 in werking treedt. Een aanvraag voor compensatie kan niet alleen worden gedaan voor op of na die datum betaalde transitievergoedingen aan zieke werknemers, maar ook voor transitievergoedingen die in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 al aan langdurig zieke werknemers zijn betaald. Goed nieuws dus voor alle werkgevers die in de afgelopen 3 jaar afscheid namen van een of meerdere werknemers na 104 weken ziekte; ook zij kunnen straks die in het verleden betaalde vergoedingen gecompenseerd krijgen. Het is dan natuurlijk wel van groot belang dat alle stukken die nodig zijn voor de compensatie-aanvraag, dan nog in de administratie aanwezig zijn. En dat u goed oplet dat u op tijd om compensatie verzoekt (agenderen!).

Hieronder in het kort de belangrijkste aandachtspunten in het kader van de compensatie-aanvraag:

 • Voor alle gevallen waarin vóór 1 april 2020 aan langdurig zieke werknemers een (transitie)vergoeding is betaald, geldt dat de compensatie-aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 moet zijn ingediend.
 • Voor alle andere gevallen geldt dat compensatie  ten hoogste 6 maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding dient te worden aangevraagd.
 • Betaalt u de transitievergoeding in termijnen, dan moet de aanvraag voor compensatie binnen 6 maanden na de laatste termijnbetaling worden ingediend.
 • Tegen de beslissing van het UWV over de aanvraag kunt u in bezwaar en beroep.
 • Het aanvragen van de compensatie verloopt (elektronisch) via een formulier. U moet als werkgever hierbij de volgende bijlagen voegen:
  • De arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer.
  • Als het niet gaat om een tijdelijk contract dat automatisch afliep; schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid:             
   • De door het UWV verleende toestemming om het contract op te zeggen wegens 2 jaar ziekte;
   • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziekte is ontbonden;
   • de beëindigingsovereenkomst waarmee (let op: ná afloop van de periode waarin het opzegverbod tijdens ziekte gold/de werkgever verplicht was om het loon van de zieke werknemer door te betalen) u met uw werknemer met wederzijds goedvinden zijn contract beëindigde wegens langdurige ziekte.
 • Als de tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege afliep: een verklaring van u als werkgever dat uw werknemer ziek was op het moment dat zijn contract eindigde, de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door u tijdens ziekte doorbetaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen (maandsalaris, eventuele (ploegen)toeslagen, gemiddelde bonus per maand, percentage vakantiegeld en percentage eventuele 13e maand: alle zoals geldend per de datum direct nadat 2 jaar ziekte waren verstreken).
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding (bankafschrift). Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de hele vergoeding is voldaan.

Voor ‘oude gevallen’ waarin de werkgever een transitievergoeding betaalde (de gevallen waarin vóór 1 april 2020 het arbeidscontract van de zieke werknemer is beëindigd), zal vaak een WIA- of Ziektewet-beslissing aanwezig zijn waaruit blijkt dat de werknemer ziek was bij het einde van de  arbeidsovereenkomst. Is deze beslissing er niet, dan zult u ook dan als werkgever een verklaring moeten afleggen dat de werknemer ziek was, waarbij de datum van de aanvang van de ziekte vermeld moet worden en de naam van de bedrijfsarts die deze ziekte heeft vastgesteld.

Het UWV zal in beginsel binnen 8 weken een beslissing nemen op een compensatie-aanvraag. Omdat wordt verwacht dat in de periode van 1 april t/m 30 september 2020 ook veel aanvragen zullen worden ingediend voor oude gevallen, geldt voor die oude gevallen een beslistermijn van 6 maanden.

Voor veel werkgevers betekent de compensatieregeling dat over iets minder dan 2 jaar (behoorlijke) bedragen van het UWV kunnen worden teruggevraagd. Deze mogelijkheid wilt ook u natuurlijk niet laten lopen. Heeft u in de afgelopen jaren afscheid genomen van (een) langdurig zieke werknemer(s)  en daarbij een ontslagvergoeding betaald, dan luidt het advies dan ook als volgt: bewaar tot 30 september 2020 alle hiervoor genoemde documenten van deze langdurig zieke werknemer(s). En zet nu alvast in uw agenda voor 1 april 2020: “Compensatie-aanvragen indienen voor alle zieke werknemers aan wie ik vanaf 1 juli 2015 een ontslagvergoeding betaalde”.

NB: hoewel het wetsvoorstel dat voorziet in de compensatie door zowel de Tweede als Eerste Kamer is afgedaan als ‘hamerstuk’, heeft de GroenLinks-fractie aan Minister Koolmees nog de vraag gesteld of de compensatie geldt voor alle werkgevers of dat er een grens is aan de omvang van een werkgever om voor deze compensatie in aanmerking te komen. Hoewel in eerdere stukken rondom het wetsvoorstel niet over ‘beperkende voorwaarden’ voor de compensatie is gesproken en de verwachting daarom niet bestaat dat bijvoorbeeld ‘grote’ werkgevers van de compensatieregeling zullen worden uitgezonderd, zou het prettig zijn als de heer Koolmees over dit laatste punt op korte termijn duidelijkheid verschaft.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte. Heeft u vragen over de Compensatieregeling, het beëindigen van arbeidsovereenkomsten van langdurig zieke werknemers of de ‘slapende dienstverbanders’ die er nu nog zijn binnen uw onderneming, neemt u dan gerust contact met mij of met een van mijn collega’s op. Ik ben te bereiken via telefoonnummer: 020-408 1680 of per e-mail via: dewerd@btu-advocaten.nl.

Specialisme