Werktijdverkorting als ‘corona-maatregel’ maakt plaats voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het coronavirus heeft tot gevolg dat veel bedrijven te maken hebben met een verlies van werkuren. Tot woensdag 18 maart 2020 was het voor ondernemers mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor die werknemers waarvoor een loondoorbetalingsplicht geldt. Op 17 maart 2020 is de regeling Werktijdverkorting gestopt en heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud geïntroduceerd. In dit nieuwsbericht wordt aandacht besteed aan deze nieuwe corona-maatregel.

Regeling Werktijdverkorting gestopt
Kort gezegd hield de werktijdverkortingsregeling in dat onder bijzondere omstandigheden, zoals het coronavirus, bedrijven met verlies van werkuren de werktijd van hun werknemers mochten verkorten. Na ontvangst van de vergunning kwamen werknemers in aanmerking voor een WW-uitkering. Als aan de voorwaarden was voldaan, maakte het UWV de uitkering over naar de werkgever. Op die manier werden de loonkosten voor de werkgever verlaagd. De werktijdverkortingsregeling gold alleen voor die werknemers waarvoor een loondoorbetalingsplicht gold. Dit betekende dat de regeling niet van toepassing was op uitzend- en oproepkrachten.

Vanwege de grote hoeveelheid ingediende aanvragen van de werktijdsverkortingsregeling, heeft het kabinet besloten om de regeling in te trekken, omdat de regeling niet meer uitvoerbaar was voor het UWV. Dit betekent dat de werktijdverkorting ook niet meer kan worden aangevraagd. Om werkgevers financieel meer tegemoet te komen, heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd.

Werktijdverkorting al aangevraagd of gekregen?
Als de werkgever al werktijdverkorting heeft aangevraagd, dan wordt deze aanvraag automatisch beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Hiervoor zijn geen nadere acties vereist. De werkgever zal hierover bericht ontvangen en aanvullende informatie moeten aanleveren. Mocht de werktijdverkorting al zijn toegekend, dan blijft deze vergunning geldig. Als de vergunning afloopt, dan moet alsnog gebruik worden gemaakt van de NOW.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
De NOW is een loonkostensubsidie die (maximaal) 90% van de loonkosten subsidieert voor een periode van drie maanden (met de optie tot verlenging met nog eens drie maanden). Deze maatregel, anders dan de werktijdverkortingsregeling, geldt ook voor werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht geldt. Dit betekent dat de nieuwe regeling ook van toepassing is op werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten. Onder de NOW worden de werknemers volledig doorbetaald en verbruiken zij niet hun WW-rechten. Daarnaast is niet vereist dat de werknemers gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken. Met de werkgever kan afspraken worden gemaakt of de werknemer (thuis) werk verricht.

Voorwaarden NOW
Om als bedrijf voor deze regeling in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • De werkgever zal géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.

Hoogte tegemoetkoming
Hoe hoog de tegemoetkoming in de loonkosten zal zijn is afhankelijk van de omzetdaling, maar is in ieder geval maximaal 90% van de loonsom. Enkele uitwerkingen van de relatie tussen omzetdaling en de hoogte van de tegemoetkoming:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en zal bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming bovendien een correctie plaatsvinden als sprake is geweest van een daling van de loonsom ten opzichte van de bij de aanvraag opgegeven loonsom.

Wanneer de aanvraag kan worden ingediend bij het UWV moet nog bekend worden gemaakt door het kabinet. Heeft u  vragen over deze nieuwe steunmaatregel of over de andere aangekondigde wijzigingen , neem  dan gerust contact met Douwe Uding of Janine Weel op via telefoonnummer: 020-408 16 80 of mail naar uding@btu-advocaten.nl of naar weel@btu-advocaten.nl.

 

Janine Weel

Specialisme