WHOA-Roadmap Stap 3: Aanbieding van het akkoord en informatieverstrekking aan schuldeisers

Met de WHOA kunnen de schulden van een onderneming die anders vermoedelijk failliet zal gaan, via een reorganisatieakkoord met de schuldeisers worden gesaneerd. Indien bij de vorige stappen is geconcludeerd dat een WHOA-akkoord haalbaar is en alle financiële informatie beschikbaar is, kan verder worden gegaan met de derde stap. In deze bijdrage wordt de aanbieding van het akkoord en informatieverstrekking aan de schuldeisers besproken.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “De route naar een WHOA-akkoord in de praktijk”, waarin middels een roadmap-voor-ondernemers in stappen wordt beschreven hoe een WHOA-akkoord tot stand kan worden gebracht. Wij gaan hierbij uit van de ‘eenvoudige’ variant, waarin u als ondernemer zelf (en niet via een herstructureringsdeskundige) het akkoord aanbiedt.

Aannemelijk dat onderneming insolvent zal raken
Om een akkoord aan te kunnen bieden, stelt de wet allereerst als voorwaarde dat de onderneming moet verkeren in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat de onderneming met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortgaan (insolvent zal raken). Het doel van het akkoord kan zijn het afwenden van een dreigend faillissement van een onderneming die na een herstructurering van de schulden weer financieel gezond is (reorganisatieakkoord). Het doel kan echter ook zijn de afwikkeling van een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft en ook niet meer zal krijgen, waarbij met een akkoord voor de schuldeisers een beter resultaat wordt behaald dan wanneer die afwikkeling zou plaatsvinden in faillissement (liquidatieakkoord).

Informatieverstrekking
De onderneming is in beginsel vrij om te bepalen wat hij in het akkoord aanbiedt en hoe hij het akkoord inricht. Maar in het akkoord en de bijlagen dient wel de volgens de wet en het
Landelijk Procesreglement  verplichte informatie te worden verstrekt, omdat de rechtbank het homologatieverzoek anders zal afwijzen. Om welke informatie het gaat, is besproken in whoa-roadmap-stap-2: informatieverstrekking in vermeld in de bijlage bij dat artikel.

Klassenindeling
Als het akkoord betrekking heeft op verschillende categorieën van schuldeisers en aandeelhouders, moet het akkoord voorzien in een klassenindeling. Dit betekent dat de verschillende categorieën  schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen worden ingedeeld, iedere klasse een voorstel krijgt en afzonderlijk stemt over het akkoord.

Wijziging van rechten
Het akkoord kan wijzigingen aanbrengen in de rechten van schuldeisers. Dat kan een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een vordering zijn maar ook een uitstel van betaling. Het akkoord hoeft niet per se aan alle aandeelhouders en schuldeisers te worden aangeboden, maar kan ook worden aangeboden aan een bepaalde groep. Het akkoord kan wijzigingen omvatten van de rechten van alle categorieën schuldeisers en aandeelhouders, ook van de preferente en zekerheidsgerechtigde schuldeisers. Rechten van aandeelhouders kunnen wijzigen indien een vordering van een schuldeiser wordt omgezet in eigen aandelen (‘debt for equity swap’); het aandelenbelang van bestaande aandeelhouders kan hierdoor verwateren. Er kan ook gekozen worden voor het uitgeven van nieuwe aandelen. Het akkoord kan echter geen wijzigingen aanbrengen in de rechten van werknemers die in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsrechtelijke reorganisatie kan het beste voorafgaand aan het WHOA-traject worden doorgevoerd.

Voorwaarden en afwijzingsgronden
Bij het formuleren van het aanbod dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden die voortvloeien uit de afwijzingsgronden waaraan de rechtbank kan toetsen bij de homologatie van het akkoord. Als een klasse heeft tegengestemd, kunnen schuldeisers uit die klasse namelijk een beroep doen op bepaalde in de wet opgenomen afwijzingsgronden. Deze voorwaarden en afwijzingsgronden zijn besproken in whoa-roadmap-stap-1. Zo mogen schuldeisers bij het akkoord niet slechter af zijn dan bij faillissement, mag een klasse van schuldeisers niet minder ontvangen dan waar deze op basis van een rangregeling recht op heeft en dient aan MKB-schuldeisers in beginsel ten minste 20% aangeboden te worden. Zolang de Belastingdienst geen nader beleid heeft geformuleerd, zal voorzichtigheidshalve ten minste het dubbele percentage moeten worden aangeboden (tenzij uit overleg is gebleken dat een lager aanbod acceptabel is).
 
Voorbeeld akkoord
Een concreet voorbeeld van wat een akkoord kan inhouden, is te vinden in onderdeel 2.7 van de beschikking van 10 maart 2021. In het aangeboden akkoord diende de DGA € 50.000 van zijn rekening-courantschuld ineens af te lossen, kreeg de onderneming een nieuwe bankfinanciering van € 350.000 (met pandrechten voor de bank op inventaris en het restant van de RC-schuld), werd aan concurrente schuldeisers 16% aangeboden, aan de Belastingdienst 21% en aan de retentor op inventariszaken € 139.000 (plus 16% over het restant). De huurovereenkomst van drie printers werd beëindigd en van de contante waarde van die huur over de resterende looptijd van drie jaar werd eveneens 16% aangeboden.

Nadere informatie en stemprocedure
In het akkoord moet staan op welke wijze schuldeisers en aandeelhouders nadere informatie over het akkoord kunnen krijgen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een speciale (afdeling op een) website worden geopend. In het akkoord moet de stemprocedure staan, wanneer de stemming plaats vindt en wanneer de stem uiterlijk moet worden uitgebracht. Volgens art. 381 Fw moet het akkoord ten minste 8 dagen voor de stemming aan de stemgerechtigden worden voorgelegd. Stemgerechtigd zijn schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd.

Startverklaring
In deze fase kan ook de startverklaring worden ingediend. Dat is de verklaring die de onderneming ter griffie van de rechtbank deponeert, zodra de onderneming start met de voorbereiding van een akkoord. Vanaf het moment van deponeren van de startverklaring, krijgt de onderneming toegang tot bepaalde voorzieningen bij de rechtbank (er kan bijvoorbeeld een afkoelingsperiode worden gevraagd). Het is ook mogelijk om met de startverklaring te wachten en deze kort voor de indiening van het homologatieverzoek te deponeren.

Ten slotte
Indien u vragen heeft over de WHOA, kunt u die stellen via kreikamp@btu-advocaten.nl. U kunt hier de tekst van de WHOA vinden.

Herman Kreikamp, 7 mei 2021