Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden van geldvorderingen op naam ligt ter internetconsultatie

Sinds 4 juli 2018 ligt de wet opheffing verpandingsverboden ter internetconsultatie.  Doel van deze wet is het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die de overdraagbaarheid of verpanding van geldvorderingen op naam voor financieringsdoeleinden uitsluiten.

In bepaalde sectoren (zoals de bouw en retailsector) wordt de mogelijkheid tot overdracht of verpanding van vorderingsrechten contractueel op grootschalige wijze uitgesloten. Het gevolg hiervan is dat debiteurenportefeuilles niet kunnen worden gebruikt als onderpand voor kredietverlening. Dit leidt tot een beperking van de financiering.

Om deze beperking op te heffen, overigens in lijn met de ons omringende landen Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, is voorgesteld om artikel 3:83 lid 2 BW zo te wijzigen dat contractuele bedingen die overdraagbaarheid of verpanding van debiteurenportefeuilles verbieden nietig te verklaren. Deze bepaling geldt alleen voor vorderingen die tussen ondernemingen zijn ontstaan. Particuliere vorderingen worden niet geraakt door het wetsvoorstel.

De gedachte om een onoverdraagbaarheids- en niet verpandingsbeding op te nemen is erin gelegen dat het voor de schuldenaar daardoor duidelijk is wie zijn schuldeiser is. Hierdoor loopt de schuldenaar niet het gevaar dat hij aan de verkeerde betaalt en dus nog een keer moet betalen. Om te waarborgen dat de schuldenaar zekerheid heeft aan wie hij bevrijdend kan betalen, wordt er een verplichting opgenomen om schriftelijk aan de schuldenaar mede te delen aan wie hij moet betalen. Nu is het mededelingsvereiste nog vormvrij.

Tot slot wil ik er nog op wijzen dat dit wetsvoorstel een specifiek overgangsrechtelijk regime heeft. Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel (het is nog niet bekend of en wanneer) geldt de aanpassing ook voor bestaande overeenkomsten. Het heeft dus zgn. onmiddellijke werking.  Houdt hiermee rekening voor uw bestaande overeenkomsten met onoverdraagbaarheids- en niet verpandingsbedingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met mij (doorten@btu-advocaten.nl of 020-4081680) of met iemand anders van de sectie Ondernemingsrecht van BTU Advocaten.